Dotace pro včelaře 2019/ 2020

Dobrý den,

na naši včelařské prodejně Vám rádi poradíme v oblasti dotačních programů. V České republice může včelař dosáhnout hned na několik druhů dotací: Krajské dotace, Evropské dotace, ,,Velké unijní,, dotace, které zabezpečuje Státní zemědělský intervenční fond a také lze získat podporu od obcí. 

Niže nalenezte informace týkající se Evropských dotací:

Česká Republika se podílí na tzv. "včelařských eurodotacích" 50%. Příspěvek EU pro ČR v roce 2019/2020 činí 1 635 982 EUR, celkový objem finančních prostředků by se tedy měl pohybovat okolo 80 000 000 Kč. Při administraci včelařských dotací podle Nařízení vlády č. 148/2019 Sb., o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, dále jen „eurodotace“.
 

Podpora včelařů v rámci této dotace je realizována v pěti rovinách:

1/ Technická pomoc -  Dotace je určena pořízení nového technického vybavení pro chovatele / napr. na zařízení pro získávání a zpracování medu a dalších včelích produktů. / Požadavek se může skládat z více zařízení. Minimální pořizovací cena zařízení musí být 20 000 Kč. Celková výše uznané částky může být až 100 000 Kč. Nově jsou dotace na pořízení nového zařízení rozděleny na dotace pro chovatele bez ohledu na počet chovaných včelstev a na dotace pro chovatele s chovem více než 150 včelstev (dotace na velkokapacitní zařízení, vyšší limity dotací).

- pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel a vedení včelařských kroužků pro děti a mládež

- pořádání výstav, účast na výstavě a jiné kulturní akci a tvorba a vydání propagačních materiálů

2/ Boj proti varoáze
3/ Racionalizace a kočování včelstev
4/ Úhrada nákladů na rozbory medu
5/ Obnova včelstev

Kdo může získat dotaci? Dotace jsou určeny pro chovatele včel, oproti minulým obdobím je v přidělování Evropských dotací výrazná změna a to o Evropské dotace může požádat chovatel včel, který je registrován u Českomoravské společnoti chovatelů nejméně po dobu 2 kalendářních roků bezprostředně předcházejících roku, ve kterém je podána žádost o dotaci. Dotace tedy nově není určena pro nově zaevidované chovatele. 

Chovatelem včel je fyzická nebo právnická osoba, která je evidována jako chovatel včel u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., (dále jen „ČMSCH“). Na ČMSCH je nutno se přihlásit bez ohledu na to, zda začínající chovatel včel v okamžiku přihlášení již včelstva vlastní. ČMSCH při registraci přidělí začínajícímu chovateli včel šestimístné registrační číslo. Jedná se o číslo, které chovatel vyplní do formuláře „požadavku“ o dotaci. Bez přiděleného registračního čísla nemůže být dotace chovateli včel poskytnuta!  

Kdy jsou dotace poskytováný ? Včelařským rokem 2019/2020 je období od 1. srpna 2019 do 31. července 2020.  Od 1.8. 2019 tedy můžete nakoupené zboží uplatnit v dotačním období 2019/2020. 

Veškeré okruhy žádostí mají jedno společné – proplácejí se zpětně a pouze na zboží v minimální výši 20 000. Termín pro odeslaní žádosti v oblasti Technická pomoc je do 15 května 2020 a do 15 července 2020 e potřeba doručit originály  daňových dokladů. U nového zařízení v hodnotě nad 40 000Kč za jeden kus je nutné přiložit také fotodokumentaci.

Administraci včelařských dotací - vyplněné formuláře oproti období 2018/2019 už nezajišťuje pouze Český svaz včelařů. Křemencova 8, Praha 1, 115 24, ale  žadatelem, prostřednictvím kterého mohou včelaři získávat dotace, může být také: 

1) Zapsaný spolek působící v chovu včel nejméně 2 roky a sdružující nejméně 500 chovatelů včel 
2) Specializované vzdělávací zařízení (dotace na vzdělávací akce a včelařské kroužky)
3) Uznané chovatelské sdružení včely kraňské (dotace na obnovu včelstev)


Výpočet dotace: SZIF na základě dokumentace, provádí administrativní kontrolu a výpočet dotace. Pokud výše všech oprávněných nároků přesáhne pro příslušný včelařský rok finanční částku určenou na dotace pro chovatele včel, upravuje u vybraných opatření výši oprávněných nároků koeficientem krácení, např. v minulém roce 2019  to byl koeficient 0,4279 % a v roce 2018 ve výši 0,3425%, v roce 2017 by koeficient 0,4359% a v roce 2016 to bylo 0,5958%. Výše krácení - koeficient pro výpočet výplaty dotací je vždy znám v závěru dotačních období, těsně před výplatou dotace. 

Vyplácení dotací:
Žádosti se začínají vyhodnocovat koncem srpna. Rozhodnutí Vám může přijít od konce srpna či v září. Termín výplaty dotací SZIF do 15. října 2020 poukáže celou částku dotace na ČSV, který bezprostředně po přijetí finančních prostředků na účet provádí jejich rozesílání jednotlivým chovatelům včel. Zároveň každý chovatel včel obdrží dopis s vyčíslenou částkou poskytnuté dotace.  

EU dotace Vám rádi pomůžeme zařídit, seznam zařízení na které lez poskytnout dotaci v rámci opatření technická pomoc naleznete níže v tabulce a také v našem E-shopu je dané zboží označeno štítkem EU Dotace 2020.  

Seznam zařízení pro rok 2020, na která lze poskytnout dotaci v rámci opatření technická pomoc a porovnání s předchozím rokem 2019

Seznam nových zařízení, na které lze poskytnout dotaci na opatření technická pomoc pro chovatele včel, který má k 1. září v příslušném včelařském roce evidováno více než 150 včelstev - část D) Příloha č. 1 NV Celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 100 000 Kč. V případě převisu požadavků bude uplatněn koeficient krácení.

Uvedená tabulka určuje maximální výši příspěvku, kterou lze na dané zařízení získat. Výše příspěvku je uvedena vč. DPH
Celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 100 000 Kč. V případě převisu požadavků bude uplatněn koeficient krácení. 

Vrácení dotace a sankce:
Zařízení pořízená s podporou ze státního rozpočtu EU (tj. z ,,eurodotací,,) je nutné vlastnit a provozovat (včelařit, chovat nahlášená včelstva) pod dobu 5 let. 

Pokud bude zjištěno a následně vyhodnoceno, že subjekt získal dotaci neoprávněně, je povinen obdrženou dotaci prostřednictvím žadatele vrátit. Pokud bude zjištěno a vyhodnoceno, subjekt získal dotaci na základě podvodného jednání nebo hrubé nedbalosti, je povinen v souladu s pravidly uhradit sankci, která může být až do výše neoprávněně získané dotace. Povinnost vrátit dotaci, uhradit sankci a případně penále je stanovena v souladu s § 11a zákona č. 256/2000 Sb. o SZIF a prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1368 čl. 9.